www.skogsformedling.se
Startsida
Personaluthyrning
Maskinring
Uppdragsfrmedling
Hyggesservice
Rjningsservice
  ikon_rojning.gif Rjningsbehov
  ikon_rojning.gif Kontakt behov
  ikon_rojare.gif Entreprenrer
  ikon_rojare.gif Kontakt Entr
Skogsbilder
Naturfilmer
ikon_fjaril.gif Kundannonser
ikon_gran.gif Rjbutiken
Om fretaget
Kontakt
Skogsutbildningar
Skogsnje
Skogliga skvgar
Handarbete
rojning_alggodis_400px.jpg

Varför betar älgen sönder våra nyröjda bestånd?

Röj rätt och spara ”älggodis” i de nyröjda bestånden!

Ofta städar skogsägaren i onödan vid röjning och i brist på mat anfaller älgen kvarlämnade huvudstammar trots att det inte är smaklig älgmat.

Följ denna anvisning för att undvika älgskador:

Huvudstammar = Lämnas kvar
Röjstammar = Röjes bort
Bistammar = Älggodis

Vad är Bistammar? Jo, det är tall och löv, som inte överstiger ½ huvudstammens längd, men inte gran, för gran äter inte älgen. Gran kan aldrig vara Bistam, den är alltid Röj- eller Huvudstam.

Bistammar, Tall och Löv lämnas kvar mellan Huvudstammarna om de understiger ½ Huvudstammens längd.

Är de över ½ Huvudstammens längd, är de Röjstammar som skall röjas bort, för de konkurrerar med de kvarlämnade Huvudstammarna.

Älgen väljer alltid de svaga stammarna av tall och löv och betar på dem. Vår nyröjda skog med ett bottenskikt av älggodis, medför inte några älgskador i det nyröjda ungskogsbeståndet.

Beståndets ljusfaktor medför att kvarlämnad älggodis röjs bort naturligt när beståndet sluter sig inför första gallringen. Bottenskiktet av gran är redan röjd, så vi behöver inte utföra någon dyr siktröjning inför gallringen.

Vill man ytterligare öka utbudet i älg menyn, så går det att toppa röjstammar av tall och löv till under ½ Huvud stammens längd.

Med denna metod kan man sänka den manuella röjningsinsatsen och få en lägre röjningskostnad/ha.

Några råd om ni inte tidigare lämnat Bistammar i röjningarna

  • Anpassa trädslag till marken och anlägg täta föryngringar, luckor ökar risken för betesskador.
  • Satsa på naturlig föryngring, där det är lämpligt, eftersom älgen föredrar planterad tall framför självföryngrad.
  • Röj bort hämmande löv så tallplantor snabbt växer förbi älgens betningshöjd.
  • Minska andelen löv inne i tallbestånden eftersom en hög lövandel ökar betningsrisken.
  • Spara rönn, sälg, en och skadade tallar på lämpliga ställen, exempelvis i bryn.
  • Lämna betade stammar vid röjning eftersom älgen gärna betar på samma stam.
  • I områden med starkt betestryck bör du vänta med röjningen till plantorna är 4–5 meter höga.

« Tillbaka
Röjning i björkbestånd rojning_bjork_40px.jpg
Frågor och svar vid röjning i björkbestånd

Röjning i granbestånd rojning_gran_40px.jpg
Frågor och svar vid röjning i granbestånd

Röjning i tallbestånd rojning_tall_40px.jpg
Frågor och svar vid röjning i tallbestånd

Varför betar älgen sönder våra nyröjda bestånd? rojning_alggodis_40px.jpg
Är det röjarens fel, som sågat ner all älgmat?

http://www.keyladesign.se/allman/keyla_add_swedish.gif
Annons
skogens.jpg
bloggbanner.jpg
qvarnsjo.jpg